Le genre dans les médias
Maja
Em
sa
ar
Sansah
nick
Sal
Spanner
nmb
Cole
jocke
man
20%
65%
6%
8%