Le genre dans les médias
Ana
Steve
MMC
DooDaaDennis
didi
torogoz
L
Vivian
Shaivya
Analú
Farah
Khishgee
19%
68%
5%
8%