Gender ethics in journalism
Abbie
sami
Nico
Shom
fram
Michaela
fran
Kaypop
DW
Sarah10
Cole
Sarah8
20%
68%
5%
7%